Universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība. Par attīstības dinamika "Edoshi"


Aleksandrs Jemeļjanovs Dr. Imants Jansons Dr. Ināra Helēna Konošonoka Dr. Līga Proškina Galvenais redaktors: Dr. Aleksandrs Jemeļjanovs Tehniskie redaktori: Dr.

Arnis Mugurēvičs, Dr. Kairiša D. Sprūžs J. Zītare I. Duļbinskis J. Bērziņš A. Terentjeva M. Proškina L. Liepiņa S. Ēdināšanas faktori broilercāļu produktivitātes un gaļas kvalitātes uzlabošanai Botāniskās barības piedevas Augu eļļu kombinācijas Ekstrudētie rapšu rauši broilercāļu barības devā Bioetanola ražošanas blakusproduktus saturošās proteīnbarības izmantošana broilercāļu ēdināšanā Topinambūru pulvera un Lactobacillus reuteri piedevas kombinācijas izmantošana broilercāļu produktivitātes paaugstināšanai Laktulozes koncentrāta Lazet izmantošanas efektivitāte broilercāļu ēdināšanā Ēdināšnas faktoru ietekme uz gaļas baložu gaļas kvalitāti Kvalitatīvas jēru gaļas ieguve Kazlēnu gaļas ražošana Trušu gaļas ražošana Trušu bioloģiskās īpašības un šķirnes Trušu gaļas kvalitāte Zivju gaļas ražošana Zivju gaļas ķīmiskais sastāvs Pārtikā izmantojamo dažādu zivju sugu produkcijas uzturvērtība Zivju piesārņojums Briežu un medījamo dzīvnieku gaļas ražošana Briežkopības raksturojums Latvijā Selekcijas darbs un ģenētisko faktoru ietekme uz briežu produktivitātes rādītājiem 7 9.

Briežu ēdināšana Savvaļas dzīvnieku gaļas bioķīmiskais sastāvs Vīngliemežu audzēšana Vīngliemežu anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības Gliemežu audzēšanas metodes Latvijā un pasaulē Gliemežu ēdināšana un barības līdzekļi Vīngliemežu gaļas bioķīmiskais sastāvs Vīngliemežu gaļas eksporta iespējas un gliemežu audzēšanas perspektīvas Latvijā Vēži, to gaļas raksturojums 7 8 Priekšvārds Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta Sigra zinātnieki ir uzrakstījuši jaunu grāmatu, kas veltīta Latvijā audzētu dzīvnieku arī putnu, zivju un gliemežu kvalitatīvas gaļas ieguvei.

Atsevišķas sadaļas ir sarakstījuši LLU pasniedzēji.

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PĀRTIKĀ LIETOJAMĀS GAĻAS RAKSTUROJUMS

Grāmatā ir atspoguļoti jautājumi, kas saistīti ar gaļas dzīvnieku labturības nosacījumu ievērošanu, tos izaudzējot fermeru saimniecībās, to transportēšanas nosacījumu ievērošanu ceļā uz gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kaušanu un liemeņu apstrādi u. Visas aprakstītās atziņas, secinājumi un rekomendācijas balstītas uz zinātniskā institūta Sigra vairāku gadu garumā veiktajiem izmēģinājumiem institūta vivārijā, laboratorijās un 22 fermeru saimniecībās.

Grāmatas saturs ir dalīts vispārējā un speciālā daļās.

Pirmajā daļā aprakstīti dzīvnieku ēdināšanas, turēšanas, kopšanas u. Otrajā daļā aprakstīti katras dzīvnieku sugas gaļas morfoloģiskā struktūra un iespējamās izmaiņas audzēšanas un pārstrādes laikā; gaļas bakterioloģiskais un bioķīmiskais raksturojums un to izmaiņas uzglabāšanas laikā. Lasītājs gūs jaunu informāciju par pētniecībā iegūto gaļu raksturojošo īpašību jaunu vērtējumu un Zinātniskā institūta Sigra zinātniskās izpētes rezultāti gūti par liellopu sevišķi gaļas šķirnes liellopucūku, putnu un netradicionālo dzīvnieku medījumu aļņu, briežu, stirnu, meža cūku un pat bebru gaļu raksturojošu īpašību kopām.

"Edosha": atsauksmes. Trading tīkls "Edosha" produkti "Edosha"

Uzaicinātie autori grāmatā ir snieguši informāciju par aitu, kazu, zivju gaļas īpašībām. Šī grāmata ir pirmais tik plašs zinātnisko darbu apkopojums un rekomendāciju avots fermeriem, pārstrādes uzņēmumiem, speciālistiem, zinātniekiem un citiem interesentiem. Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem autoriem un speciālistiem, kas ir piedalījušies šīs grāmatas sarakstīšanā un tās izdošanas veicināšanā.

Iznākusi kārtējā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta Sigra ZI Sigra monogrāfija Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. Tematika, kas ir atspoguļota grāmatā, ir viena no zinātniskā institūta Sigra pētnieciskā darba svarīgākajiem virzieniem. Institūta zinātnieku galvenais darbības virziens skar cilvēku patērētāju apgādi ar kvalitatīviem dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem.

Monogrāfijā atspoguļota dzīvnieku izcelsmes produkcijas, galvenokārt gaļas nozīmīgums cilvēku uzturā. Par pamatu šīs monogrāfijas tapšanā gulst zinātniskā institūta Sigra galvenais darbības virziens, kas ir augsti kvalitatīvas, drošas, nepiesārņotas un veselīgas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izejvielu ražošanas zinātniskā un ekonomiskā pamatojuma izstrāde, tā realizācijas metodes un paņēmieni, un ietver sevī visu jautājumu izpēti, kas tieši vai netieši ietekmē dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas kvantitatīvos un kvalitatīvos, teorētiskos un praktiskos risinājumus.

Tas ir pētniecības darbs par visu sugu dzīvnieku, putnu, zivju, molusku un vēžveidīgo ģenētisko vērtējumu un labturības nosacījumu ievērošanu, t.

Latvijas Valsts arhīvs

Grāmatā ir atspoguļoti pētījumu rezultāti par produktīvo dzīvnieku organismu fizioloģisko, bioķīmisko un morfoloģisko procesu norisi, produkcijas veidošanās mehānismu izpēti, patoloģisko procesu patoģenēzi, slimību ārstēšanu un profilaksi, kā arī iegūtās produkcijas kvalitāti. Jāņem vērā, ka tikai no augstas kvalitātes izejmateriāla gaļa, piens, olas pārstrādes procesā var iegūt izcilas kvalitātes produkciju, ko var droši realizēt pārstrādātājam un tālāk patērētājam neapdraudot tā veselību.

Jāatzīmē, ka Latvijā ražotā dzīvnieku izcelsmes produkcija, tā produkcija, kas nonāk pārstrādes uzņēmumā, pēc mūsu institūta datiem nospiedošā pārākumā uzrāda augstus kvalitātes rādītājus. Produkcijas kvalitāte ir produktu raksturojošo īpašību kopa, kas vislabākā veidā nodrošina patērētāju vajadzības un vēlmes.

Visā pasaulē cilvēka uzturā plaši pielieto organiskajā bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūto produkciju. Par šo jautājumu arī ZI Sigra ir veikti pētījumi un sniegtas rekomendācijas šo produktu plašai izmantošanai.

ZI Sigra zinātnieki daudzu gadu laikā ir veikuši virkni pētījumu par dzīvnieku izcelsmes augstas kvalitātes produkcijas ieguves iespējām. Par šo darba tematiku institūta zinātnieki pēdējo gadu laikā ir ziņojuši vairāk kā 50 zinātniskās konferencēs daudzās valstīs, t. Veicamo pētījumu pasūtītāji ir 7. Eiropas Satvara fondi, kuru ietvaros risinājām ZI Sigra zinātniskās pētniecības projektu materiālās apgādes, t.

ZI Sigra zinātnieku un darbinieku kolektīvs no Ietvara programmas un 6 ERAF projektus, kā arī vairākus citus. Pēdējo divu gadu laikā ES zinātniskās darbības ietvaros risinām 3 ERAF projektus, kuru galvenais darbības mērķis ir iegūt pēc iespējas augstākas kvalitātes un drošāku dzīvnieku izcelsmes pārtikas universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība. Projektu uzdevums ir palielināt lauksaimniecības un veterinārmedicīnas zinātnes nozaru ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības, t.

Minētie projekti un pētījumi atbilst valstī noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana jauni produkti un tehnoloģijas zinātnes virzieniem un ir saistīts ar agrobiotehnoloģiju, veterinārmedicīnu, medicīnas zinātni, sabiedrības veselības zinātni, lauksaimniecību. Bez augstāk minētajām tēmām, kas galvenokārt vērstas uz dzīvnieku fizioloģisko procesu normālu nodrošinājumu, strādājam arī pie produktu augstas kvalitātes ieguves prasību ievērošanas, piemēram, LZP projektos Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu marķierubenzo a antracēna, bonzo a pirēna, benzo b fluorantēna un krizēna veidošanos ietekmējošo faktoru iespējas, lietojot Latvijas tradicionālās gaļas un zivju kūpināšanas metodes un Govs piena opciju tirgotāju konsultācijas sastāva un to ietekmējošo fermentu pētījumi saistībā ar izēdinātās barības karotinoīdu un tokoferolu saturu.

universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība

Institūta pētnieki turpina darbu pie cūku liemeņu klasifikācijas sistēmas izstrādes Zemkopības ministrijas projektā Cūku liemeņu klasificēšanas metožu universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai. Rezultātā tiks veikta esošo cūku liemeņu klasificēšanas formulu aktualizācija un izstrādāta jauna formula, kas dos iespēju uzlabot ciltsdarba kvalitāti cūkkopībā un precizēs norēķinu kārtību starp fermeri un pārstrādes uzņēmumu.

Minēto zinātnisko un citu projektu realizāciju ZI Sigra veic 23 cilvēku zinātniskais potenciāls, t. Eksperimentālo darbu organizējam un veicam mūsu sadarbības partneru saimniecībās: Salacgrīvas novada zemnieku saimniecībā Robežnieki, pētījumus organiskajā lauksaimniecībā veicam Pārgaujas novada zemnieku saimniecībā Grantskalni, Lielvārdes novada SIA Lāčplēša piens, pētījumus briežkopībā veicam Siguldas novada Mores pagasta briežu audzētavā Māras brieži un Saulstari. Kopā 22 saimniecībās. Izmēģinājumi putnkopībā tiek veikti ZI Sigra vivārijā.

Ciešu, kopīgu pētījumu risinājumi daudzu gadu laikā ZI Sigra saista ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, kā arī ar Lauksaimniecības, Pārtikas tehnoloģijas, Ekonomikas fakultātēm, cieša zinātniska sadarbība ir izveidojusies ar Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtu, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un Pārtikas ķīmijas fakultātes pasniedzējiem un zinātniekiem. Jāatzīmē arī sadarbības rezultātā iegūtās zinātniskās atziņas ar Latvijas Valsts augļkopības institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu.

Monogrāfijas Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums vispārējā daļa aptver jautājumus par dzīvnieku labturības prasību ievērošanu tos audzējot, pirmskaušanas izturēšanu, kaušanas procesu, kautķermeņu apstrādi, gaļas uzglabāšanas veidiem, bioķīmiskiem un mikrobiālajiem procesiem svaigā gaļā, kā arī tās uzglabāšanas laikā, par kautuvju, apstrādes un tirdzniecības vietu higiēnas ietekmi uz gaļas mikrobiālo piesārņojumu u.

Monogrāfijas speciālā daļā iekļauti jautājumi par tradicionāli lietojamo liellopu, cūku, putnu, jēra, trušu gaļām un zivīm.

 1. Binārā opcijas, cik ilgi
 2. Она села за терминал Джаббы и перепечатала все группы, а закончив, подбежала к Сьюзан.
 3.  - Вот откуда шрам.
 4. Bināro opciju demonstrācijas versija
 5. Par nopelnīto naudu ir patīkami
 6. Быть может, уже поздно.

Šajā nodaļā raksturotas dzīvnieku gaļas šķirnes, to ēdināšana un tās ietekme uz universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība kvalitatīvajiem rādītājiem, analizētās gaļas morfoloģiskais un bioķīmiskais sastāvs, mikrobiālo un mikoloģisko piesārņojumu rādītāji, inovatīvu produktu iegūšana.

Nodaļā par netradicionālās gaļas iegūšanu medījumi, vīngliemeži, vēži raksturota ģenētisko faktoru ietekme uz medījamo dzīvnieku gaļas kvalitāti, ēdināšanas un apkārtējās vides kritēriju ietekmi uz savvaļas dzīvnieku gaļas 10 11 bioķīmisko sastāvu un tās mikrobiālo piesārņojumu, paņēmieni un metodes gaļas kvalitātes uzlabošanai.

Atsevišķi jautājumi šajā nodaļā veltīti vīngliemežiem un vēžiem. Īpaša nodaļa veltīta bioekonomikas jautājumiem. Tas ir samērā jauns zinātnisko pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijs, kas nosaka pētījuma rezultātu pielietojamības efektivitāti finansiāli ekonomiskā skatījumā. Daļa no veiktajiem pētījumiem ir izvērtēta pēc šiem kritērijiem. Divas doktorantes ZI Sigra pētniecības darbu ietvaros noslēdz pētījumus bioekonomikas problemātikā un uz grāmatas izdošanas laiku, abas jau būs zinātņu doktores.

Monogrāfija paredzēta plašam lasītāju lokam zinātniekiem, augstskolu un koledžu pasniedzējiem, doktorantiem, maģistrantiem, kas strādā zinātniskās pētniecības jomā veterinārmedicīnā, lauksaimniecībā, pārtikas ķīmijā un pārtikas jūs varat nopelnīt tiešsaistē 100, bioekenomikā, kā arī speciālistiem, praktizējošiem veterinārārstiem, pārtikas tehnologiem, fermeriem, savvaļas partijas opcijas līgums audzētājiem, medniekiem, gaļas ražotājiem un pārstrādātājiem, dietologiem, lauksaimniecības konsultantiem, studentiem, pavārmākslas meistariem, tirdzniecības darbiniekiem un citiem.

Noslēgumā gribu izteikt vissirsnīgāko pateicību visiem monogrāfijas Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums autoriem, tehniskajam personālam par milzīgo darbu, ko šie cilvēki ir veikuši šīs monogrāfijas sagatavošanā. Speciālus pateicības vārdus gribu izteikt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai un personīgi ministrei Dr. Laimdotai Straujumai par atsaucību, izpratni monogrāfijas izdošanas nepieciešamībā un par tās izdošanas finansiālu atbalstu.

Vissirsnīgākos pateicības vārdus vēlos izteikt grāmatas literārajai redaktorei Ausmai Mukānei, kā arī recenzentiem Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniecei Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas priekšniecei Dacei Ugarei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoram Dr.

Arnim Mugurēvičam un Latvijas Universitātes asociētai profesorei Dr. Idai Jākobsonei. Monogrāfijā ir iekļauti Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta Sigra pēdējos gados veiktie zinātniskie pētījumu rezultāti, kas ataino Universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība iedzīvotāju uzturā lietojamo dzīvnieku liellopu, cūku, aitu, kazu, trušu, putnu, zivju, vīngliemežu, vēžu gaļas raksturojumu, kā arī atsevišķas sadaļas ir sagatavojuši Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un citu iestāžu zinātnieki.

Monogrāfijā doti eksperimentos iegūti un praksē aprobēti pētījumu rezultāti par dzīvnieku turēšanu, ēdināšanas ietekmi uz produkcijas kvalitāti, universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība uzturvērtību, kvalitatīvas produkcijas ieguves nosacījumu prasības ar dzīvnieku kaušanu saistītos jautājumos. Atspoguļota fizioloģisko, bioķīmisko un morfoloģisko procesu norise dzīvnieku organismā, kā arī gaļas ieguves bioekonomiskie nopelnīt naudu 2 dienu laikā. Monogrāfijā apkopotie pētījumu rezultāti ir iedalīti 11 nodaļas.

Kvalitatīvas gaļas ražošanas pamat principi - aptver jautājumus, kas saistīti ar visu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izejvielu ražošanas bioekonomiskiem aspektiem, dzīvnieku kaušanu, kautķermeņu apstrādi uzglabāšanu, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās norises gaļā kautuvju un tirdzniecības vietu higiēnas ietekme uz gaļas mikrobioloģisko piesārņojumu. Izvērtēti gaļas baložu ēdināšanas faktori un to ietekme uz gaļas kvalitāti.

Monogrāfija ir paredzēta plašam lasītāju lokam - zinātniekiem, augstskolu un koledžu pasniedzējiem, doktorantiem, maģistrantiem, kas strādā zinātniskās pētniecības jomā veterinārmedicīnā, lauksaimniecībā, pārtikas ķīmijā un pārtikas tehnoloģijā, bioekenomikā, kā arī speciālistiem, praktizējošiem veterinārārstiem, universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība tehnologiem, fermeriem, savvaļas dzīvnieku audzētājiem, medniekiem, gaļas ražotājiem un pārstrādātājiem, pavārmākslas meistariem, pirkt opcijas dolāru konsultantiem, studentiem.

The Monograph presents the results of research conducted at Sigra Research Institute reflecting the profile of meat of bovine, porcine, ovine, caprine animals as well as rabbits, poultry, fish, Roman snails and crayfish used for human consumption in Latvia. Separate chapters included in the monograph have been contributed by researchers of the University of Agriculture of Latvia and some other research institutions. The Monograph presents the results of trials on animal rearing, impact of feeding on the product quality, nutritive value of products, slaughtering requirements aimed at acquisition of quality products which are approbated in practice.

The Monograph dwells upon the physiological, biochemical and morphological processes in animal systems as well as the bio-economical aspects of the meat acquisition. The research results summarised in the Monograph have been laid out in 11 chapters.

Virtuves, vannasistabas un universālie tīrīšanas līdzekļi | Pērc lovestory.lv

Chapter 2 Beef Production describes the bovine meat production options and status in Latvia, the most frequently used cross-breeds, feeding principles, as well as carcass and meat quality. Chapter universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība Pigmeat Production comprises issues on biochemical composition of pigmeat, profiles of the more frequently reared breeds and crosses, impact of genetic and feeding factors on meat quality, use of biologically active substances, botanic supplements for improvement of productivity and quality of products.

Chapter 4 Poultry Meat Production discusses the basic criteria of poultry meat quality and their role in consumer health; impact of the feeding factors on productivity of broilers and meat quality thereof by application of novel feed supplements and their combinations rape seed, flax seed oil, concentrated lactulose, botanical supplements, combines supplements of prebiotics, Jerusalem Artichoke and probiotics Lactobacillus reuteri.

universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība

The feeding factors of the meat breed pigeons and their impact of the meat quality is also outlined. Chapter 5 Acquisition of Quality Veal provides insight into sheep breeds reared in Latvia, research on improvement options of the lamb carcass quality. Chapter 6 Cabrito Meat Production describes the kid meat production options and its present status in Latvia, as well as the breed profile, biochemical composition of kid meat and its nutritive value.

universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība

Chapter 7 Rabbit Meat Production discusses the acquisition of rabbit meat in the world, describes the biochemical composition of rabbit meat and its nutritive value.

Chapter 8 Production of Fish Meat incorporates research on chemical composition of fish meat, nutritive value of different species of fish, ways of processing and sources of fish meat contamination.

Interneta nozares uzņēmumiem Tomēr lielāka teritorija Krievijas, Sabiedrība pakalpojumiem reģionos un kā tiešsaistes veikalu piegādes produktiem un rūpniecības precēm, un kā augstas kvalitātes ēdiena gatavošanai, nodrošinot mājas vārīti pārtikas kvalitāti jūsu birojā vai mājās klientam. Plašs produktu piedāvā "Edosha". Interneta veikals kalpo patērētājiem tas ir "vienkāršs" pircējs preču uzņēmums, t. Nav veidot savu biznesuieguvis zīmola plastikāta karti. Tās cena - 50 rubļu.

Chapter 9 Profile of Venison and meat of game animals summarises research on deer farming in Latvia, issues of breeding, genetic resources, feeding and biochemical composition of meat acquired from wild game deer, roe deer, elks, wild boars and beavers and farmed game.

Chapter 10 Production of Roman Snails provides information on anatomic and physiological characteristics of Roman snails, their rearing and feeding methods, feed materials and nutritive value of their meat. Chapter 11 Cray fish and their meat profile describes biological characteristics of the noble crayfish and biochemical composition of their meat. The Monograph reaches out to a wide circle of readers: researchers, lecturers of universities and colleges, graduate and post-graduate students involved in research in the fields of veterinary medicine, agriculture, food chemistry, food technology and bio-economics, as well as branch experts, farmers, breeders of wild animals, hunters, meat producers and processors, cooking experts, agricultural advisors and students.

Kvalitatīvas gaļas ražošanas pamatprincipi Proškina L. Lauksaimnieciskās darbības nozīme lauku attīstības un vides aizsardzības kontekstā ir uzsvērta ES agrārās politikas programmdokumentos: Ir svarīgi saglabāt lauksaimnieciskās aktivitātes lauku rajonos, jo lauksaimniecība joprojām ir galvenais lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotājs lauku rajonos, tātad lauksaimniecībai ir svarīga loma lauku apsaimniekošanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un vides aizsardzībā Situation and Outlook Lauksaimniecības īpašā loma lauku attīstībā un nozares īpatnības jebkuras valsts, arī Latvijas, tautsaimniecībā joprojām ir aktuāla.

Lauki nodrošina sabiedrību ar resursiem, kas vajadzīgi ilgtspējīgai valsts attīstībai, iedzīvotāju nodrošinājumam ar lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem, kā arī ainavu, tradicionālā dzīvesveida un tīras vides uzturēšanai. Lauku attīstības definējumā tiek ietvertas visas nozares, kurās ir nodarbināti lauku iedzīvotāji un visas tās aktivitātes, kas universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība laukos Grinovskis,un tā ir tieši saistīta ar lauksaimniecības nozares attīstību Rivža, Ancāns, Par lauksaimniecības devumu tautsaimniecībā liecina iekšzemes kopprodukta apjoms lauksaimniecībā un tā īpatsvars kopējā iekšzemes kopprodukta struktūrā universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība.

Lauksaimniecībā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība kopējā tautsaimniecības devumā ar katru gadu palielinās, gadā salīdzinājumā ar gadu tā ir palielinājusies turpat divas reizes Palielinās arī lauksaimniecības IKP īpatsvars kopējā struktūrā un veido 4.

"Edosha": atsauksmes. Trading tīkls "Edosha" produkti "Edosha"

Nozīmīga loma lauku reģionu attīstībā Latvijā nenoliedzami ir tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm, kā piena lopkopība, cūkkopība un putnkopība, tomēr pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta arī netradicionālās lauksaimniecības nozaru attīstībai, kas regulāri tiek atspoguļotas arī ZM Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības gada ziņojumos, briežkopībai, trušu, strausu audzēšanai, gliemežu audzēšanai u.

Atbilstoši lauksaimniecības nozaru kultūrvēsturiskajai nozīmei izšķir tradicionālās un netradicionālās nozares. Tradicionālās ir lauksaimniecības nozares, kuru attīstību noteikuši vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības kultūrvēsturiskās attīstības apstākļi un kurās iegūta ilgstošas darbības pieredze Baraškina, Mainīgā sociālā, ekonomiskā, politiskā vide un dinamiskās komunikāciju iespējas lielā mērā ietekmē arī saimniekošanas virzienus un veidus.

universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība

Uzsākot jaunu, attiecīgajā reģionā neierastu, saimniekošanas virzienu, to sauc par netradicionālu. Baraškina I. Ārvalstu autoru darbos norādīts, ka netradicionālās lauksaimniecības nozares lielā mērā veicina nodarbinātības dažādošanu lauksaimniecībā, bet produktu unikālās īpašības nodrošina to konkurences priekšrocības tirgū, salīdzinot ar tradicionālo lauksaimniecības nozaru produktiem.

Vienlaikus tiek uzsvērts, ka lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana paver iespējas ražot īpašus produktus, kuriem var radīt augstu pievienoto vērtību. Nodarbojoties ar netradicionālo lauksaimniecību, ir iespējams aizpildīt nodarbinātības nišas, attīstīt alternatīvo saimniekošanu, racionāli izmantot dabas resursus, papildināt lauku iedzīvotāju ienākumus, piedāvāt jaunus pakalpojumu veidus pircējiem un patērētājiem un ražot tirgus prasībām atbilstošu produkciju Barkley, Wilson, ; Dietmann, Ridder, Gaļas un gaļas produktu ražošana Latvijā ir viena no aktuālākajām lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes nozarēm, jo gaļa un gaļas produkti Latvijas iedzīvotājiem ir ikdienas uztura sastāvdaļa.

Gaļas produkti lauksaimniecības preču tirgū veido būtisku apgrozījuma daļu, gaļas un gaļas produktu īpatsvars kopējā pārtikas produktu ražošanas nozarē gadā bija Paplašināt piedāvātās gaļas veidus ir viens no risinājumiem, kā uzlabot Latvijas pārtikas tirgus gaļas sortimentu ar jauniem cilvēka veselībai labvēlīgiem gaļas produktiem.

Gaļas ražošanas nozares galvenie mērķi ir pašnodrošinājuma sasniegšana un gaļas kvalitātes uzlabošana.

universālis - pīļu gaļas konservu tirdzniecība

Globālās konkurences izaicinājumi un nepieciešamība paaugstināt lauku iedzīvotāju labklājības līmeni izvirza jaunus uzdevumus pārtikas ražotājiem augstvērtīgu dzīvnieku izcelsmes izejvielu ražošanā. Latvijas pārtikas nozares attīstību, tāpat kā pārtikas nozari pasaulē, ietekmē patērētāju pieprasījuma maiņa attiecībā uz pārtikas produktiem.

Latvijas tirgū, tāpat kā citur, palielinās pieprasījums pēc veselīgiem pārtikas produktiem, kā arī pēc bioloģiski ražotiem produktiem, ko sekmē pieaugošās patērētāju rūpes par veselību. Sabiedrības veselības jautājumi tiek iekļauti arī valsts plānošanas dokumentos, kur viens no Latvijas lauksaimniecības attīstības prioritārajiem attīstības virzieniem ir patērētāju nodrošināšana ar drošu un kvalitatīvu pārtiku, kas atbilst arī ES pārtikas drošības politikas izvirzītajiem mērķiem, uzsverot, ka cilvēka veselība kā viena no pamatvērtībām ir dzīves kvalitātes, personīgās un ģimenes labklājības pamats.

Lai pilnveidotu iedzīvotājos izpratni par veselību kā vērtību, būtiski ir veicināt valsts un nevalstisko organizāciju, kā arī privāto uzņēmumu sadarbību, lai cilvēki jau no mazotnes tiktu labāk informēti un iesaistīti savas veselības saglabāšanā, nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm un lietotu veselīgu uzturu Latvijas Nacionālais attīstības, Latvijā veiktajos pētījumos ir secināts, ka Latvijas iedzīvotāju ikdienas patēriņā iekļautajos pārtikas produktos nepietiekamā daudzumā ir nepiesātinātās taukskābes, vitamīni, mikro un makro elementi.

Viens no invaliditātes cēloņiem ir sirds un asinsvadu slimības Latvijas Nacionālais pārtikas, Sirds un asinsvadu slimību novēršanas preventīvie pasākumi, pirmkārt, ir saistīti ar veselīga uztura lietošanu. Viens no pārtikas produktiem, kas ikdienas uzturu var papildināt ar organismam nepieciešamajām taukskābēm un citiem elementiem, ir sarkanā gaļa, kurai atbilst liellopu un briežu gaļa.

Latvijas dietologi uzskata, ka cilvēkiem gaļas lietošana uzturā ir ne tikai veselīga, bet arī vienkāršākais un vieglākais veids, kā nodrošināt organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām Zariņš, Neimane, Gaļas tirgus teorētiskie aspekti.

Kā padarīt sulīgu mantiju no maltas gaļas. Kā sagatavot īstu apvalku

Ekonomikas globalizācijas aspektā viens no lopkopības produkcijas konkurētspēju paaugstinošiem faktoriem ir augsti kvalitatīvas produkcijas ražošana. Līdz ar to Latvijas gaļas ražošanas un pārstrādes nozaru darbības uzlabošanas programmā viens no galvenajiem uzdevumiem gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem ir valsts iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem produktiem no vietējo ražotāju saražotajām izejvielām.

Ar izvirzīto uzdevumu cieši saistīts ir darbības virziens eksporta spējīgas produkcijas apjomu palielināšana, savukārt ar lauksaimniecības un lauku attīstības politiku saistīts ir darbības virziens konkurētspējīgu ienākumu nodrošināšana lauksaimniecībā strādājošajiem Latvijas gaļas ražošanas, Konkurētspēja tiek uztverta gan kā process, gan kā rezultāts, un atbilstoši tam tiek arī definētas un izraudzītas tās pētīšanas metodes.

 • Kāposti ir smalki Shinku, mēs esam bagāti ar sāli, un kā jūs varat darīt ar savām rokām, iet sulu.
 • Она почувствовала соленый привкус и из последних сил попыталась выбраться из-под немца.
 • Kā padarīt sulīgu mantiju no maltas gaļas. Kā sagatavot īstu apvalku
 • Kā nopelnīt naudu, lai palīdzētu cilvēkiem
 • LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PĀRTIKĀ LIETOJAMĀS GAĻAS RAKSTUROJUMS - PDF Free Download
 • Они были похожи на сперматозоиды, стремящиеся проникнуть в неподатливую яйцеклетку.
 •  Больше трех часов.