Tirdzniecības sistēma


Rīgā tirdzniecības sistēma Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1. Noteikumi attiecas uz stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, kurās tiek veikta kāda no likuma 2.

cik Ksenija Borodina nopelna par māju 2 tirdzniecības robotu tirdzniecības principi

Operators šo noteikumu 4. Operators šo noteikumu Kārtība, kādā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai, kā arī atļaujas izsniegšanas, grozīšanas un atcelšanas nosacījumi 2.

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas piešķiršana ir jāizmanto mērķtiecīgāk

Kārtība, kādā iesniedz un izvērtē iesniegumu atļaujas saņemšanai 4. Operators sagatavo iesniegumu atļaujas saņemšanai turpmāk — atļaujas iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 1. Papildus šo noteikumu 4. Lai izstrādātu atļaujas iesniegumā norādāmos priekšlikumus monitoringa veikšanas nosacījumiem, operators saskaņā ar regulu Nr. Operators emisiju monitoringam piemēro uz aprēķiniem vai uz mērījumiem balstītu metodoloģiju saskaņā ar regulas Nr.

Attiecīgo metodoloģiju operators izvēlas, ievērojot šādus nosacījumus: 7. Dienests atļauj operatoram apvienot uz aprēķiniem balstītās metodoloģijas standarta metodi, masas bilances metodi un uz mērījumiem balstīto metodoloģiju dažādiem emisiju avotiem un avotu tirdzniecības sistēma tirdzniecības sistēma vienas iekārtas, ja pēc šādas apvienošanas nerodas neuzskaitītas emisijas vai dubulta emisiju uzskaite.

alef tirgus bināro opciju apskats kā aizvērt opcijas pozīciju

Ja operators neizvēlas uz mērījumiem balstīto metodoloģiju, tas savas iekārtas darbībai piemēro uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju, kas norādīta regulas Nr. Operators izņēmuma gadījumā var nepiemērot šo tirdzniecības sistēma 7. Operators, kura iekārtai ir zems emisiju līmenis saskaņā ar regulas Nr. Operators, kura iekārta veic tādu likuma 2. Šo noteikumu Operators atļaujas iesniegumu un tā pielikumus iesniedz: Dienests 10 darbdienu laikā pēc atļaujas iesnieguma saņemšanas rakstiski vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju, ja atļaujas iesniegumā nav norādīta visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, vai papildu dokumentiem, ja atļaujas iesniegumam nav pievienoti visi attiecīgie apraksti vai pielikumi vai nav pievienoti informāciju pamatojoši dokumenti.

Ja operators atļaujas iesniegumā vai tā pielikumos iekļautajai informācijai ir piešķīris komercnoslēpuma statusu, operators šo informāciju iesniedz atsevišķi, pievienojot attiecīgu norādi par komercnoslēpuma statusa piešķiršanu.

Baltijas Tirdzniecības Sistēma, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienlaikus ar atļaujas iesniegumu operators iesniedz iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai par izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā vai iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, vai paziņo par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu tirdzniecības sistēma gadījumos: Ja operators nav ievērojis šo noteikumu Pamatojoties uz šo noteikumu Sabiedrības līdzdalība iesniegumu izvērtēšanā Atļaujas iesniegums, tajā iekļautā informācija un pievienotie pielikumi ir pieejami sabiedrībai, izņemot šo noteikumu Dienests divu darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemts atļaujas iesniegums tirdzniecības sistēma iesniegums par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem šo noteikumu Dienests minēto iesniegumu elektroniski nosūta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; Dienests divu darbdienu laikā pēc priekšlikumu saņemšanas informē par tiem operatoru, norādot termiņu, kas nav mazāks par piecām darbdienām, līdz kuram operatoram jāsniedz skaidrojums par saņemtajiem priekšlikumiem.

Atļaujas izsniegšana Dienesta amatpersona pirms atļaujas pirmreizējās izsniegšanas jaunai iekārtai apskata attiecīgo iekārtu un 15 darbdienu laikā sagatavo atzinumu par tās atbilstību šo noteikumu 4.

  • Kad Jūsu elektroniskā vēstule, kalendārs un fails bez šķēršļiem apvienojas ar Jūsu datiem, atskaitēm un biznesa procesiem, Jūs saņemat integrētu piMēs bijām pirmie Baltijas valstīs, kuri ieviesa Microsoft Dynamics NAV risinājumus mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
  • Kopsavilkums I Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ir viena no mūsu laika galvenajām problēmām.

Dienests izsniedz operatoram atļauju, ja, izvērtējot šo noteikumu 4. Lemjot par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, dienests izvērtē: Dienests izsniedz atļauju atbilstoši šo noteikumu 3. Atļaujas un tajā iekļauto monitoringa nosacījumu grozījumi Operators katru gadu, sagatavojot emisiju ziņojumu, izvērtē iespējas uzlabot atļaujā noteikto monitoringa metodoloģiju.

Regulas Nr. A kategorijas iekārtai saskaņā ar regulas Nr. B kategorijas iekārtai saskaņā ar regulas Nr. C kategorijas iekārtai saskaņā ar regulas Nr. Ja šo noteikumu Operators tirdzniecības sistēma grozījumus iekārtas monitoringa nosacījumos un iesniedz iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem, kurš sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 1.

Klimats un ilgtspējīga attīstība

Dienests 15 darbdienu tirdzniecības sistēma pārbauda šo noteikumu Operators pieprasīto informāciju iesniedz 15 darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas. Dienests pēc šo noteikumu Dienests var pieņemt lēmumu atteikt izdarīt grozījumus esošajā atļaujā, ja, veicot šo noteikumu Dienests var pieņemt lēmumu par atļaujas grozījumu procedūras uzsākšanu, ja operators šo noteikumu Ja dienests ir uzsācis šo noteikumu Ja operators šo noteikumu Ja mainās iekārtas operators, dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu, 10 darbdienu laikā pēc operatora iesnieguma saņemšanas par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, nemainot atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus.

Ja operators, kurš saskaņā ar izsniegto atļauju emisiju monitoringam izmanto vienkāršotus monitoringa nosacījumus, pārsniedz regulas Nr. Dienests 20 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu Dienests ne retāk kā reizi piecos gados pārskata operatoriem izsniegtās atļaujas.

  • Drukāt Latvija
  • Redaktori: Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis.

Ja pēc pārbaudes dienests pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt grozījumus atļaujā, tas 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē operatoru. Atļaujas atcelšana Operators, kura iekārta veic tādas likuma 2. Dienests izvērtē šo noteikumu Dienests pieņem lēmumu par operatoram izsniegtās atļaujas atcelšanu, ja: Emisiju ziņojuma sagatavošana, pārbaude un apstiprināšana 3.

iemācīties tirgot bināros opcijas minūtes diagrammās kā atrast papildu ienākumu avotu internetā

Emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma sagatavošana Apakšnodaļas nosaukums MK Operators saskaņā ar viņam izsniegto atļauju: Operators emisijas monitoringa rezultātus norāda emisiju ziņojumā.

Emisiju ziņojumu sagatavo, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto emisiju ziņojuma veidlapu un ņemot vērā regulas Nr. Informācijā norāda iegūto finanšu līdzekļu apjomu un norāda, kādiem normatīvajos aktos par piesārņojumu minētajiem pasākumiem šie finanšu līdzekļi ir tikuši izlietoti.

Informācija tirgotājiem

Šīs informācijas sagatavošanai operators izmanto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto tirdzniecības sistēma Excel datnes formātākas ir pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un dienesta tīmekļvietnē. Darbības līmeņa ziņojumu sagatavo, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto darbības līmeņa ziņojuma veidlapu un ņemot vērā Eiropas Komisijas Operators nodrošina, ka emisiju ziņojumā un darbības līmeņa ziņojumā iekļautie dati sakrīt ar informāciju, ko operators ir sniedzis: Centrālajai statistikas pārvaldei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts statistiku.

Operators emisiju ziņojumā neveic emisiju aprēķinā izmantoto datu un starprezultātu noapaļošanu, bet noapaļo tikai gala rezultātu — gada kopējo emisiju apjomu tonnās. Emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšana Apakšnodaļas nosaukums MK Tirdzniecības sistēma emisiju ziņojumu, šo noteikumu Verificētājs plāno un veic operatora sagatavotā emisiju ziņojuma verificēšanu saskaņā ar regulā Nr.

Verificētājs ievēro šādus emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanas vispārīgos principus: Verificētājs, veicot emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanu, ņem vērā: Verificētājs apstiprina, ka operatora ziņotā informācija par veiktajiem pasākumiem atbilst patiesībai.

kur jūs varat nopelnīt naudu tieši tagad vietni, lai nopelnītu atsauksmes tiešsaistē

Operators nodrošina, ka verificētājam ir piekļuve jebkuram ražošanas objektam, iekārtai un jebkurai informācijai, kas ir nepieciešama verifikācijas veikšanai. Verificētājs saskaņā ar regulas Nr. Pieteikumu iesniedz un apstiprina saskaņā ar regulas Nr. Operators iesniedz dienestā pieteikumu par šo noteikumu Dienests 10 darbdienu laikā pēc operatora pieteikuma saņemšanas, izvērtējot regulas Nr.

Dienests apstiprina verificētāja lēmumu neapmeklēt iekārtu, ja šo noteikumu Ja dienests neapstiprina verificētāja lēmumu neapmeklēt iekārtu, verificētājam saskaņā ar regulas Tirdzniecības sistēma. Dienesta apstiprinājums nav nepieciešams, ja verificētāja lēmums neapmeklēt iekārtu attiecas uz šo noteikumu Verificētājs, ņemot vērā verifikācijas laikā iegūto informāciju, 15 darbdienu laikā pēc operatora sagatavotā emisiju ziņojuma saņemšanas sagatavo verifikācijas ziņojumu, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto verifikācijas ziņojuma veidlapu, un iesniedz to operatoram, izmantojot ETS informācijas sistēmu.

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Verifikācijas ziņojumā norāda pārbaudes metodoloģiju, konstatētos faktus un verifikācijas atzinumu. Verificētājs verifikācijas ziņojumā norāda tā atbilstību šādiem principiem — pilnīgums, konsekvence, pārredzamība, pareizība, izmaksu lietderība un ticamība — un sniedz apmierinošu verifikācijas atzinumu verificē operatora sagatavoto emisiju ziņojumuja: Operators veic akciju opciju tirdzniecības stratēģija verificētāja norādītos labojumus emisiju ziņojuma verificēšanas laikā.

Ja verificēšanas laikā operators neveic verificētāja norādītos labojumus, verificētājam ir tiesības verificētāja ziņojumā sniegt neapmierinošu atzinumu.

palīdzēt nopelnīt labu naudu Čaikina binārās opcijas

Verificētājs ir atbildīgs par tās informācijas neizpaušanu, kuru operators emisiju ziņojumā ir atzīmējis kā komercnoslēpumu. Nosacījumi emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanas veicējam Apakšnodaļas nosaukums MK Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, izmantojot Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja noteikumus un rekomendācijas, kā arī ņemot vērā regulā Nr.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot verificētāju likuma 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic katra akreditētā verificētāja ikgadējo uzraudzību saskaņā ar regulas Nr. Ja dienests operatora iesniegtajā emisiju ziņojumā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības iekārtā esošajai informācijai vai datiem un verificētājs šādas neatbilstības nav konstatējis vai ir ignorējis, dienests ziņo par to Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam, ja konkrēto emisiju ziņojumu verificējis Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja akreditēts verificētājs, vai tās valsts akreditācijas organizācijai, kurā konkrētais tirdzniecības sistēma ir akreditēts saskaņā ar regulu Nr.

Dienests šo noteikumu Operators, dienests vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tiesīga iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par Latvijā akreditētu verificētāju, un Latvijas Nacionālais akreditācijas tirdzniecības tirdzniecības sistēma to izskata regulas Nr.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs normatīvajos aktos par tirdzniecības sistēma novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par verificētāja akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu šādos gadījumos: