Peļņas aprēķināšanas iespēja


peļņas aprēķināšanas iespēja

Publikācija: Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus? Līdz ar peļņas aprēķināšanas iespēja uzņēmums gada beigās veido uzkrātos ieņēmumus eiro apmērā, veicot grāmatojumu: D Uzkrātie ieņēmumi — eiro, K Ieņēmumi no pakalpojumiem — eiro.

peļņas aprēķināšanas iespēja

Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina PZA postenī jāuzrāda šie uzkrātie ieņēmumi — "Neto apgrozījums" vai "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi"?

Gatavojot gada pārskatu, jāievēro vairāki principi, tostarp tas, ka gada pārskatā jāiekļauj līdz bilances datumam gūtā peļņa un jāsaskaņo ieņēmumi ar izmaksām.

peļņas aprēķināšanas iespēja

Tie ir noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma Reizēm gadās tā, ka līdz gada pārskata datumam nav pabeigti visi projekti. Tad nepabeigtie projekti ir jānovērtē, izmantojot darbu izpildes procenta metodi, ja vien sabiedrība bilances datumā var ticami aplēst projekta izpildes finansiālos rezultātus — ne tikai ieņēmumus, bet arī izmaksas.

peļņas aprēķināšanas iespēja

Lai varētu iegrāmatot uzkrātos ieņēmumus, jāievēro sekojoši nosacījumi, kas noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. Svarīgi, lai sabiedrība ne tikai atzīst uzkrātos ieņēmumus, bet arī saskaņo tos ar projekta izmaksām, kuras radušās, lai sasniegtu konkrēto projekta izpildes pakāpi. Lai izlemtu, kurā PZA ieņēmumu postenī iekļaut uzkrātos ieņēmumus, var vēlreiz ieskatīties likuma Sabiedrībai pašai jāizvērtē, vai ieņēmumi no projekta ir attiecināmi uz sabiedrības pamatdarbību, tātad — norādāmi neto apgrozījumā, vai nē, jo no konkrētā jautājuma to nevar saprast.