Līgumā ir


EP ēka Briselē no iekšpuses ES līgumi Eiropas Savienības loma un ietekme ir noteikta vairākos pamatlīgumos, par kuriem savstarpēji vienojušās ES dalībvalstis.

līgumā ir

Pamatlīgumus var grozīt vai papildināt tikai, ja tam piekrīt visas dalībvalstis. Lai nonāktu pie vienota lēmuma par grozījumiem, tiek sasauktas Starpvaldību konferences. ES sadarbība pamatojas uz vairākiem līgumiem, no kuriem paši svarīgākie ir: Lisabonas līgumā ir Lisabonas līgums paplašina Eiropas Parlamenta likumdošanas pilnvaras — tagad tas lemj par lielāko daļu ES likumu.

līgumā ir

Koplēmuma procedūra, kurā līdztiesīgi lēmēji ir Parlaments un ES Padome, tiks piemērota vairāk nekā 40 jaunās jomās. Šo jomu vidū ir lauksaimniecība, enerģijas drošība, imigrācija, tieslietas un iekšlietas, veselības aprūpe un ES fondi.

Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana Publisko iepirkumu likuma

Tāpat Parlamentam pieder pēdējais vārds attiecībā uz ES budžetu. Parlamentam, vienīgajai tieši ievēlētajai ES institūcijai, turklāt būs jaunas iespējas, kā nodrošināt ES atbildību tās pilsoņu priekšā.

līgumā ir

Līgums stājās spēkā EK līgums ietver noteikumus attiecībā uz pārvalstu sadarbību Eiropas Savienībā. Līgums stājās spēkā Šo līgumu parakstīja Romā Pamatlīgumi ir vairākas reizes grozīti vai papildināti ar līgumiem, kas paši nav pamatlīgumi, jo tajos ir tikai 'veco' līgumu grozījumi.

līgumā ir

Līgumus paraksta arī vecās dalībvalstis ar jaunajām dalībvalstīm, kad tās pievienojas ES. Šo līgumu parakstīja Parīzē Jaunajā Konstitucionālajā līgumā ir apvienoti dažādi ES līgumu teksti, kas veido vienu līgumu, kura mērķis ir padarīt ES līguma noteikumus pārskatāmākus. Nicas līgums Līguma mērķis: reformēt ES iestādes, lai ES spētu efektīvi strādāt arī tad, kad dalībvalstu skaits sasniedzis Būtiskākās izmaiņas: metodes, kā izmainīt Komisijas sastāvu un jauna balsošanas sistēma Padomē.

līgumā ir

Amsterdamas līgums Līguma mērķis: reformēt ES iestādes, gatavojoties tam, ka savienībā iestāsies jaunas dalībvalstis. Pārredzamāka lēmumu pieņemšana. Lasi vairāk Vienotais Eiropas akts Līguma mērķis: reformēt ES iestādes, lai sagatavotos Portugāles un Spānijas dalībai savienībā un paātrinātu lēmumu pieņemšanu līgumā ir vienotā tirgus izveidei.

līgumā ir

Būtiskākās izmaiņas: Eiropas Savienības Padomes balsojumos kvalificēta balsu vairākuma principu attiecina uz plašāku jautājumu loku līdz ar to vienai pašai valstij ir grūtāk bloķēt kāda konkrēta tiesību akta pieņemšanusadarbības un piekrišanas procedūru ieviešana pateicoties tām, pieaug Eiropas Parlamenta ietekme.

Apvienošanās līgums jeb Briseles līgums Līguma mērķis: vienkāršot un racionalizēt iestādes.

PRIVĀTI PRIVATIZĒTS UZŅĒMUMS - LEI Code 25490002QDEB2KTLNK39

Šo līgumu atcēla ar Amsterdamas līgumu.