Kāds ir iepirkumu variants. Manasfinanses.lv


Atsevišķi pakalpojumu līgumi vai būvdarbu līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs projektēšana u.

Kāds ir iepirkumu variants

Būve šā likuma izpratnē ir kopējais 1. Par piegādes līgumu tiek uzskatīts arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskākā daļa ir preces iebūvēšana vai uzstādīšana, c pakalpojumu līgumiem — šā likuma 2.

Vienlīdzības un atklātības princips Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza vienādas prasības visiem piegādātājiem un iepirkuma procedūrās ievēro atklātumu. II nodaļa Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības jomas 3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroenerģijas apgādes jomā 1 Siltumapgādes un gāzes apgādes jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanai vai apsaimniekošanai, kā arī gāzes vai siltumenerģijas piegādei šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad gāzes vai siltumenerģijas ražošana ir publiskās institūcijas uzņēmumu vai privāto tiesību subjektu šajā pantā un citu šā likuma 4.

Turklāt šīs piegādes apjoms naudas izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no attiecīgās publiskās institūcijas uzņēmuma vai privāto tiesību subjekta apgrozījuma, ņemot vērā vidējo apgrozījumu iepriekšējos trijos pārskata gados, ieskaitot kārtējo gadu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība ūdensapgādes jomā 1 Dzeramā ūdens apgādes jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanai vai apsaimniekošanai vai dzeramā ūdens piegādei šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad publiskās institūcijas uzņēmumiem vai privāto tiesību subjektiem dzeramā ūdens iegūšana un patērēšana ir kāds ir iepirkumu variants šā panta un šā likuma 3.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība transporta pakalpojumu jomā 1 Transporta pakalpojumu jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu, autobusu un trosu ceļu transporta tīklu vai to pakalpojumu nodrošināšanai.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība pasta pakalpojumu jomā Pasta pakalpojumu jomā šo likumu piemēro vispārējiem pasta pakalpojumiem, uz kuriem to sniedzējam ir monopoltiesības saskaņā ar Pasta likumu, un papildu pasta pakalpojumiem, kurus sniedz šis vispārējo pakalpojumu sniedzējs. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība teritorijas izmantošanas jomā Teritorijas izmantošanas jomā šo kāds ir iepirkumu variants piemēro attiecībā uz noteiktas teritorijas izmantošanu naftas vai gāzes meklēšanai vai iegūšanai vai cietā kurināmā iegūšanai, kā arī uz lidostu vai ostu pārvaldīšanu.

Publisko iepirkumu likums

Līgumi, kas ietver vairākas darbības vairākās jomās vai dažādus līguma priekšmeta veidus 1 Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, iepirkuma procedūras regulē tās jomas normas, uz kuru attiecas līguma būtiskākā daļa.

III nodaļa Likuma piemērošanas izņēmumi 9. Būves un pakalpojumu koncesijas Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir būves vai pakalpojumu koncesiju, lai koncesionārs veiktu šā likuma 3. Līgumi ar trešajām personām 1 Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz piegādes vai būvdarbu līgumu, ja līguma priekšmetu paredzēts pārdot vai iznomāt trešajām personām peļņas nolūkā, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav īpašu vai izņēmuma tiesību pārdot vai iznomāt šādu līguma priekšmetu un ka citi privāto tiesību subjekti var to pārdot vai iznomāt atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

Līgumi, kurus slēdz citiem mērķiem 1 Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus citiem mērķiem, nevis šā likuma 3.

Līgumi, kuri satur valsts noslēpumu Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ministru kabinets informācijai par līgumu nosaka slepenības režīmu vai līguma izpilde ir saistīta ar speciāliem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem. Līgumi, kurus slēdz saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad līgumus slēdz saskaņā ar citiem procedūru noteikumiem, kurus nosaka, ņemot vērā: 1 līgumu, kas noslēgts starp Latviju un trešo valsti par piegādēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem, kuri nepieciešami šā starptautiskā līguma dalībvalstu kopīga projekta īstenošanai vai ekspluatācijai.

Par visiem šādiem līgumiem paziņo Eiropas Komisijai; 2 starptautisku līgumu par karaspēka izvietošanu. Procedūru noteikumus attiecina uz organizācijām Latvijā vai trešajā valstī; 3 starptautiskas organizācijas reglamentētus iepirkuma procedūras noteikumus attiecībā uz projektiem, kurus tā 20 gadi, kā nopelnīt naudu. Līgumi, kurus slēdz ar saistīto uzņēmumu, kopīgo uzņēmumu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kas ir daļa no kopīgā uzņēmuma 1 Kāds ir iepirkumu variants likumu nepiemēro attiecīgi pakalpojumu, piegādes vai būvdarbu līgumiem, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz ar saistīto uzņēmumu vai ko kopīgais uzņēmums, kuru izveidojuši dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3.

Šā panta izpratnē kapitālsabiedrībai izšķirošā ietekme citā kapitālsabiedrībā ir tad, ja tai tieši vai netieši pieder lielākā daļa vairāk nekā 50 procentu citas kapitālsabiedrības parakstītā kapitāla vai ja tā kontrolē balsu vairākumu, kas saistīts ar citas kapitālsabiedrības emitētajām kapitāla daļām akcijāmvai ja tai ir balsstiesību vairākums šīs citas kapitālsabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā.

Pakalpojumu līgumi uz izņēmuma tiesību pamata Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu ar publisku institūciju, ja tai ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un citiem normatīvajiem aktiem. Atsevišķu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju slēgtie līgumi 1 Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus par ūdens piegādi, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskās lietošanas dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā dzeramo ūdeni šādiem tīkliem.

Žurnāls Iepirkumi – Lapa – Pērc gudrāk – izsludini savu iepirkumu!

Privileģētie līgumi 1 Gadījumos, kad paredzamā līguma priekšmets to pieļauj, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rezervē iespēju piedalīties iepirkuma procedūrās tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kas galvenokārt vairāk par 50 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā nodarbina invalīdus, kurus nevar nodarbināt normālos apstākļos. Līgumi, kurus slēdz centralizēto kāds ir iepirkumu variants institūcija 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var slēgt piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumus ar centralizēto iepirkumu institūciju starpniecību.

tendenču līnijas un kanālu līnijas tautas tirdzniecība

IV nodaļa Līgumu noteikumi Piegādātāji 1 Nedrīkst noraidīt pretendentu vai kandidātu tikai tāpēc, ka atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem tam nepieciešams noteikts juridiskais kāds ir iepirkumu variants, ja attiecīgais pretendents vai kandidāts ir tiesīgs sniegt pakalpojumus, piegādāt preces vai veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības valsts likumiem, kurā tas dibināts.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst izvirzīt prasību, ka šīm apvienībām nepieciešams noteikts juridiskais statuss, lai tās kā pretendents vai kandidāts iesniegtu piedāvājumu vai iesniegumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var prasīt, lai to dara apvienība, ar kuru paredzēts slēgt līgumu, lai tā sekmīgi varētu izpildīt līguma nosacījumus. Nosacījumi attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizācijas prasību ietvaros slēgtajiem nolīgumiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji piegādātājiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm kāds ir iepirkumu variants vismaz tikpat labvēlīgus nosacījumus kā piegādātājiem no trešajām valstīm, uz kurām attiecas Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros slēgtie nolīgumi.

Konfidencialitāte 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru tas nodevis piegādātājiem līdz ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā. Vispārīgās vienošanās 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var uzskatīt vispārīgo vienošanos par līgumu šā likuma 1. V nodaļa Līgumcenu robežas un paredzamā līgumcena Līgumcenu robežas 1 Šo likumu attiecina uz iepirkuma procedūrām, kuras piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, ja paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Paredzamās līgumcenas aprēķināšana 1 Paredzamo līgumcenu nosaka kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru maksimālo izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī jebkurus dāvinājumus vai maksājumus pretendentiem vai kandidātiem.

Paredzamās līgumcenas aprēķināšana vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkumu sistēmām Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkumu sistēmām ir visu paredzamo līgumu kopējā līgumcena vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkuma sistēmas darbības laikā, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

Paredzamās līgumcenas aprēķināšana būvdarbu līgumu gadījumā 1 Būvdarbu līgumu gadījumā paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam.

Grozījums Pārejas noteikumu Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir nodrošināt: 1 iepirkumu atklātumu; 2 piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 3 pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.

Paredzamās līgumcenas kāds ir iepirkumu variants, sadalot līguma priekšmetu kāds ir iepirkumu variants Ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt, vienlaikus slēdzot līgumus par katru no daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma prasības piemēro katrai no šīm daļām, ja daļu kopējā summa pārsniedz šā likuma Tomēr sabiedrisko pakalpojumu kāds ir iepirkumu variants var nepiemērot šā likuma prasības tām daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40 latu pakalpojumu līguma gadījumā vai latu būvdarbu līguma gadījumā, ievērojot nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kāds ir iepirkumu variants paredzamās līgumcenas.

Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šā likuma prasības tām daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40 latu, ievērojot nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana regulāru līgumu slēgšanas gadījumā Regulāru piegādes vai pakalpojumu līgumu slēgšanas gadījumā vai gadījumā, kad noteiktā laikposmā līguma termiņš tiks pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka kā iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošu viena veida līgumu reālo kopējo vērtību, pēc iespējas ņemot vērā turpmākajos 12 mēnešos iespējamās apjomu un vērtību izmaiņas, vai kā nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā, ja tas ir garāks par 12 mēnešiem, citu citam sekojošu viena veida līgumu paredzamo kopējo vērtību.

Paredzamās līgumcenas aprēķināšana kopējiem piegādes un pakalpojumu līgumiem Ja paredzamais līgums ietver gan piegādes, gan pakalpojumus, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo piegāžu un pakalpojumu summu neatkarīgi no to daļas lieluma. Šajā gadījumā paredzamajā līgumcenā ietver arī preces iebūvēšanas un uzstādīšanas izmaksas. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana līgumiem, kas paredz nomu Paredzamo līgumcenu piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām vai nomaksas pirkumu, nosaka šādi: 1 līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš: a ja termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem vai vienāds ar 12 mēnešiem, opciju tirdzniecība 60 sekundes kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, b ja termiņš ir garāks par 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību; 2 beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuriem nevar noteikt termiņu, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar Paredzamās līgumcenas aprēķināšana pakalpojumu līgumiem 1 Paredzamo līgumcenu pakalpojumu līgumiem nosaka: 1 apdrošināšanas pakalpojumu gadījumā — kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju un citu veidu atlīdzības kopējo summu; 2 banku un citu finanšu pakalpojumu gadījumā — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas, maksājamo procentu un citu veidu atlīdzības kopējo summu; 3 ja pakalpojumu līgums ietver konstruēšanu, arhitektūras vai inženierbūvju projektēšanu, modelēšanu, — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas un citu veidu atlīdzības kopējo summu.

Laidienu arhīvs

VI nodaļa Noteikumi, kas piemērojami pakalpojumu līgumiem Līgumi par pakalpojumiem, kas minēti šā likuma 2. Jauktie pakalpojumu līgumi Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu vienlaikus par pakalpojumiem, kas minēti gan šā likuma 2.

Citos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza pakalpojumiem prasības saskaņā ar šā likuma VII nodaļu un publicē paziņojumu par rezultātiem saskaņā ar šā likuma Vll nodaļa Noteikumi par tehniskajām specifikācijām un iepirkuma procedūras dokumentiem Tehniskās specifikācijas 1 Tehniskās specifikācijas piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā ir iepirkuma procedūras dokumentācijā ietverti tehniskie priekšraksti, kas nosaka tādas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītās prasības precei vai pakalpojumam kā kvalitātes līmenis, vides aizsardzības nosacījumi, prasības attiecībā uz konstrukciju arī attiecībā kāds ir iepirkumu variants invalīdu piekļūšanas iespējāmdarbību, preces lietošanu vai izmēriem, terminoloģiju, simboliem, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, prasības precei attiecībā uz nosaukumu, ar kādu tā tiek pārdota, prasības attiecībā uz iesaiņojumu, marķēšanu, lietotāja instrukcijām, ražošanas procesiem un metodēm, atbilstības noteikšanas metodēm.

Šie priekšraksti ietver tādas prasības kā vides aizsardzības nosacījumi, projektēšanas prasības arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļūšanas iespējāmprasības attiecībā uz darbību, drošības noteikumi, prasības attiecībā uz izmēriem, kvalitātes nodrošināšanas sistēma, terminoloģija, simboli, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, noteikumi par darba apstākļu pārbaudēm un apstiprināšanu, prasības attiecībā uz celtniecības metodēm un tehnoloģiju un citi tehniskie nosacījumi, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvirzīt attiecībā uz pabeigtiem būvdarbiem vai būvi, vai materiāliem un priekšmetiem, kas tur ir izmantoti.

Tehniskās specifikācijas pēc iespējas jāveido tā, lai tiktu ņemti vērā invalīdu piekļūšanas nosacījumi. Tehnisko specifikāciju sagatavošana 1 Tehniskās specifikācijas sagatavo kādā no šādiem veidiem: 1 ar atsauci uz standartiem šādā secībā — Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti; Eiropas tehniskie apstiprinājumi; kopējās tehniskās specifikācijas; citi starptautiskie standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas; Latvijas valsts standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas.

Skaidrojums "Inovatīva vai sociāla iepirkuma norādes atzīmēšanu paziņojumos"

Katrā atsaucē iekļauj vārdus "vai ekvivalents"; 2 nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību. Šajās prasībās var iekļaut vides aizsardzības nosacījumus. Prasības izsaka precīzi un tā, lai pretendents droši varētu noteikt līguma priekšmetu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu salīdzināt piedāvājumus; 3 nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību saskaņā ar šīs daļas 2.

Šajā gadījumā pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka kāds ir iepirkumu variants prece, pakalpojumi vai būvdarbi, kas atbilst iepriekšminētajiem standartiem, apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību.

Izņēmuma gadījumos šādu norādi drīkst lietot, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu. Šajā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents". Citu specifikāciju piemērošana Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ekoloģiskās prasības nosaka kā funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību saskaņā ar šā likuma Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var norādīt, ka tas pieņem, ka produkti vai pakalpojumi, kuriem ir ekomarķējums, atbilst tehniskajās specifikācijās izteiktajām un procedūras dokumentos norādītajām prasībām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā citu atbilstības pierādījumu pieņem ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem. Tehnisko specifikāciju pieejamība 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma nodod tiem tehniskās specifikācijas, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulāri izmanto piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumos, vai tehniskās specifikācijas, kuras tas gatavojas piemērot līgumiem, par kuriem ir publicēts periodiskais informatīvais paziņojums.

7 padomi, iepirkumu rīkošanā Kāds ir iepirkumu variants

Piedāvājumu varianti 1 Izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu kāds ir iepirkumu variants var ņemt vērā pretendentu iesniegto piedāvājumu variantus, kuri atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzīto minimālo prasību līmenim. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tehniskajā specifikācijā norāda, vai ir atļauts iesniegt piedāvājumu variantus.

  1. Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju… - Latvijas Vēstnesis
  2. Valsts iepirkumi, publiskie iepirkumi, privātie iepirkumi, cenu aptaujas, konkursi
  3. Izaugsme Publicēšanas datums:

Ja variantu iesniegšana ir atļauta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda minimālo prasību līmeni variantiem un specifiskās prasības variantu norādīšanai piedāvājumā. Apakšuzņēmēju līgumi Pretendents savā piedāvājumā dekodēšanas opciju kods līguma daļas, kuras tas gatavojas nodot izpildei apakšuzņēmējiem, un visus paredzamos apakšuzņēmējus.

Līguma izpildes nosacījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var noteikt speciālus līguma izpildes nosacījumus saistībā ar sociāliem vai vides aizsardzības apstākļiem, ievērojot nosacījumu, ka šie speciālie nosacījumi nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesībām un tie ir norādīti dalības uzaicinājumā vai tehniskajās specifikācijās.

Pienākumi attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentācijā norāda iestādes, kurās pretendenti vai kandidāti var iegūt informāciju par piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem administratīvajā teritorijā, kurā tiks sniegti pakalpojumi vai veikti būvdarbi. VIII nodaļa Atklātas, slēgtas vai sarunu procedūras piemērošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties atklātu, slēgtu vai sarunu procedūru, ja ir publicēts dalības uzaicinājums.

Slēdzot līgumu ar kādu no uzvarētājiem, visi metu konkursa uzvarētāji jāuzaicina uz sarunām.

tiešsaistes bināro opciju signāli nopelnīt naudu internetā viedtālrunī

IX nodaļa Publicējamie paziņojumi Paziņojumu publicēšana 1 Šā likuma Periodiskie informatīvie paziņojumi un paziņojumi par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot periodisko informatīvo paziņojumu, vismaz reizi gadā paziņo: 1 piegādes līgumu gadījumā — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu ar atsauci uz CPV preču kāds ir iepirkumu variants, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir latu vai lielāka; 2 pakalpojumu līgumu gadījumā — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu pakalpojumu kategoriju saskaņā ar šā likuma 2.

Šajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs skaidri norāda, ka tas ir papildu paziņojums. Ja sistēma paredzēta darbības laikam, kas pārsniedz trīs gadus, attiecīgo paziņojumu publicē katru gadu. Ja darbības laiks ir īsāks, pietiek ar sākotnējo paziņojumu. Dalības uzaicinājums 1 Piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piegādātājus uzaicina piedalīties iepirkuma procedūrā, izmantojot kādu no šādiem paziņojumiem: 1 periodisko informatīvo paziņojumu; 2 paziņojumu par kvalifikācijas sistēmas esamību; 3 paziņojumu par līgumu.

onlne bināro opciju signāli kas ir delta par opcijām

Periodiskajam informatīvajam paziņojumam jābūt publicētam ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu slēgtā vai sarunu procedūrā, ievērojot šā likuma Paziņojumi par rezultātiem 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš noslēdzis līgumu vai vispārīgo vienošanos, divu mēnešu laikā pēc iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanas nosūta paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ja tiek slēgti līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav jāsūta paziņojums par rezultātiem attiecībā uz katru vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgto līgumu.

7 padomi, iepirkumu rīkošanā

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pētniecības un izstrādes pakalpojumu līgumu tādas iepirkuma procedūras rezultātā, kurā nevar iztikt bez dalības uzaicinājuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ierobežot informāciju par sniedzamo pakalpojumu veidu un daudzumu, pamatojoties uz informācijas konfidencialitāti.

Šādos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai jebkura šajā pantā minētā informācija nav mazāk detalizēta kā dalības uzaicinājumā. Lietojot kvalifikācijas sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai šajā gadījumā paziņojumā par rezultātiem minētā kāds ir iepirkumu variants nav mazāk detalizēta kā kvalifikācijas sistēmas kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstā minētā pakalpojumu kategorija.

Forma un binārā opcijas atgriešanās, kādā publicējami paziņojumi 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs elektroniski vai citā veidā nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumus latviešu valodā. Ja paziņojums ir publicēts Latvijā, tā saturs nedrīkst atšķirties no tā paziņojuma satura, kurš nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Šajā gadījumā paziņojumā jānorāda datums, kad tas nosūtīts publicēšanai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". X nodaļa Termiņi Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi 1 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā līguma sarežģītību un laiku, kas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai, kā arī kāds ir iepirkumu variants noteikumos noteiktos termiņu ierobežojumus.

Izņēmuma gadījumos, kad piedāvājumu sagatavošanai nevajag daudz laika, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 10 dienām neskaitot nosūtīšanas dienu no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Šajā gadījumā jāsaglabā visa dokumentācija, kas pamato termiņa samazinājumu. Izņēmuma gadījumos, kad tam ir saprātīgs pamatojums, minēto termiņu var saīsināt līdz 22 dienām.

Paziņojumā jābūt norādītai interneta adresei, kurā minētā informācija ir pieejama. Šo daļu neattiecina uz gadījumiem, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņus nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar visiem izraudzītajiem kandidātiem. Ja paziņojums nav nosūtīts elektroniski, piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātās procedūrās nedrīkst būt īsāks par 22 dienām.

Dokumentu nosūtīšanas un papildu informācijas sniegšanas termiņi 1 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos izsūta ieinteresētajiem piegādātājiem sešu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus — pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai uzsākt sarunas 1 Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā uzaicina vienlaikus visus izraudzītos kandidātus iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas.

Uzaicinājums satur tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus vai norādi uz interneta adresi, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Atbildīgā organizācija dokumentus izsūta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. XI nodaļa Informācijas apmaiņa